Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
II. 1/d. Külön kezelt iratok PDF Nyomtatás E-mail
1684-1945
5 doboz = 0,65 ifm

A káptalan anyagának korábbi rendezése során az iratok közül kiemeltek tematikailag, vagy egyéb szempontból fontosnak tartott iratokat amelyeket külön kezeltek és „vezérokmányoknak” neveztek el. Az egyes tárgyakat dossziékban helyeztek el és azokról darabszintű jegyzéket készítettek. Az előző állaghoz hasonlóan ezt is gyűjteménynek tekintettük, amelynek felbontása megnehezítette volna az anyag kutatását. Az iratok egy része valóban jelentős forrásértékű, ezért szükségesnek tartottuk, hogy a repertóriumban valamennyi dosszié rövid témamegjelölését közöljük. Az iratok a repertóriumban felsoroltak szerint, a dossziékon belül pedig egyenkénti átnézéssel kutathatók.

1.    doboz. 1-19 sz. dossziék.
1.    dosszié. Káptalan tagjainak kinevezése és feladatai. 1860-1945.
2.    dosszié. Alvinci alapítványra vonatkozó okmányok, és az alapítványi javakhoz való igényjogosultságok újabb rendezése. 1808-1932.
3.    dosszié. Alvinc – Borberek stb. korcsmáltatási joga és megváltása. 1848-1889.
4.    dosszié. Alvincen telekeladás és telekcsere. 1860, 1870.
5.    dosszié. Alvinc – Borberek stb. határjárása. 1851.
6.    dosszié. Alvinc – Borberek stb. közhelyek felosztására egyezmény. 1933.
7.    dosszié. Alvincen tett vásárlásokra vonatkozó okmányok és birtokcsere szerződések. 1831-1877.
8.    dosszié. Alvinc birtokjövedelmének felosztásáról királyi rendelet. 1809. február 10.
9.    dosszié. Káptalan javadalmazására vonatkozó okiratok. 1716-1940.
10.    dosszié. Az V. és VI. kanonoki stallum alapítására vonatkozó okmányok. 1737-1938.
11.    dosszié. A kanonokok kincstári járuléka. 1716-1940.
12.    dosszié. Lipoványi malomra vonatkozó okmánykivonatok. 1772-1825.
13.    dosszié. Káptalani időközi jövedelem a káptalant illeti. 1755-1782.
14.    dosszié. Bárány vendéglőre vonatkozó okmányok. 1821.
15.    dosszié. Káptalan egy kanonoki szállás vásárról 2.000 forintért.. 1847-1868.
16.    dosszié. Boér – féle esperesi ház vételéről szóló szerződés. Ugyanazon telken lévő szegletházról szerződés. 1757, 1815.
17.    dosszié. Gradualis promotio in Capitulo tenenda. 1764-1934.
18.    dosszié. I. Ráduly János nagyprépost birtoksegélyi alapítványa. 1870.
II. Ráduly János nagyprépost alapítványa a préposti házra1870   
III. Ráduly János nagyprépost tanulmányi alapítványa. 1870.
19.    dosszié. Pro Francisco I. Imperatore oblatum votivum acceptatus. 1817.
2. doboz. 20-100 sz. dossziék.
20. dosszié. Votívmisék reductiója 1892-ben. 1892-1928.
21. dosszié. Egészségügyi csatorna fenntartási költségének szabályozása. 1839-1960.
22. dosszié. Visitationis dekretumok miért nem írja alá a káptalan? Káptalan előterjesztése a püspökhöz. 1822.
23. dosszié. Alsóvároson eladott telekről szóló okmány. 1805.
24. dosszié. Biró Helén végrendeletéből kivonat-misealapítvány. 1775.
25. dosszié. Bodnár Lajos kanonok misealapítványa. 1879.
26. dosszié. Bodor István kanonok hagyatékából misealapítvány. 1788.
27. dosszié. Burián Mihály kanonok misealapítványa. 1801.
28. dosszié. Gyenge Imre kanonok adományai és misealapítványa. 1855.
29. dosszié. Haynald Lajos érsek misealapítványa. 1867.
30. dosszié. Kovács Dániel kanonok misealapítványa. 1860.
31. dosszié. Kovács Miklós püspök misealapítványai. 1854.
32. dosszié. Losteiner János kanonok alapítványai és két szentmisére tett alapítványa. 1858.
33. dosszié. Tamási József nagyprépost misealapítványa. 1847.
34. dosszié. Veszprémi Pál kanonok misealapítványa. 1840.
35. dosszié. Kapatán Márton kanonok misealapítványa. 1891.
36. dosszié. Reinisch Lajos kanonok misealapítványa. 1861.
37. dosszié. Andrásy István kanonok misealapítványa. 1865.
38. dosszié. Keserű Mózes kanonok misealapítványa. 1873.
39. dosszié. Lektori ház fenntartási alapítványa 1837.
40. dosszié. Alapítványok jövedelmének 6 %-os kezelésére. 1858.
41. dosszié. Jerikói épületben lévő kanonoki lakás.
42. dosszié. Barts Ferenc nagyprépost végrendeletének másolata és alapítványai. 1892.
43. dosszié. Béldi János kanonok végrendelete. 1803.
44. dosszié. Blum Károly kanonok végrendelete. 1771.
45. dosszié. Berivoi Boér Imre végrendelete. 1796. a királyi kormány által az alapítvány ellen indított per iratai. 1784-1887.
46. dosszié. Csűrös János kanonok végrendelete. 1761.
47. dosszié. Erős Sándor kanonok végrendelete, zeneiskolai alapítványa és hagyatékának felosztása. 1848.
48. dosszié. Fangh István nagyprépost végrendelete. 1814.
49. dosszié. Fogarasi Antal káptalani biztos végrendelete. 1876.
50. dosszié. Fogarassy Mihály püspök végrendelete. 1879.
51. dosszié. Gyárfás Miklós kanonok hagyatéka. Gyárfás-Tompa alapítvány. 1886.
52. dosszié. Hene Ferenc nagyprépost végrendelete és alap-alapítólevele. 1834, 1914.
53. dosszié. Kardos Ignác kanonok hagyatéka 1885.
54. dosszié. Kagerpauer Antal galatzi sörfőző végrendelete. 1831.
55. dosszié. Kalló Klára – Munkácsyné végrendelete. 1820 1886.
56. dosszié. Kovács Miklós püspök végrendelete. 1849.
57. dosszié. Kovács Simon kanonok végrendelete. 1901. Kivonat.
58. dosszié. Marguant Amália végrendeletének kivonata. 1851.
59. dosszié. Lukács Katalin végrendeletének kivonata. Misealap. 1863.
60. dosszié. Lönhart Ferenc püspök végrendelete. 1872.
61. dosszié. Mártonffy György püspök végrendelete. 1721.
62. dosszié. Hídvégi gr. Nemes János végrendelete, és ennek codicilussa. 1866.
63. dosszié. Orosz Mihály kanonok végrendelete. 1831.
64. dosszié. Szabó János kanonok végrendeletének kivonata. 1839.
65. dosszié. Szereday András nagyprépost végrendelete, alapítványra. 1805.
66. dosszié. Sorger Gergely püspök végrendelete. 1739.
67. dosszié. Veszprémi Pál kanonok végrendelete, alapítványa, Moós féle alapítvány. 1852, 1913.
68. dosszié. Winkler Ignác kanonok végrendelete. 1825.
69. dosszié. Somogyomi Tondai László végrendelete. 1834.
70. dosszié. Recker András zalatnai plébános végrendelete. 1871.
71. dosszié. Reinisch  Lajos kanonok végrendelete. 1874.
72. dosszié. Szelepcsényi György prímás végrendelete. 1684.
73. dosszié. Vincze Györgyné Rácz Anna végrendelete. 1840.
74. dosszié. Andrássy István kanonok lövétei alapítványa. 1873.
75. dosszié. Báró Apor Lázár alapítványa. 1863.
76. dosszié. Balogh Elek deményházi alapítványa. 1888.
77. dosszié. Felvinczi László kapitány alapítványa. 1836.
78. dosszié. Nagyszebeni ferencrendi apácák. 1865.
79. dosszié. Gyulafehérvári irgalmas nővérek zárdája, leányiskola, kórház alapvonatkozó iratok. 1856-1875.
80. dosszié. Fogarassy Mihály püspök végrendelete, alapítványai. 1861-1883.
81. dosszié. Haynald Lajos erdélyi püspök, később kalocsai érsek alapítványai. 1856-1873.
82. dosszié. Kemény Farkas alapítványa. 1830.
83. dosszié. Kollonitz László érsek alapítványa konvertitáknak. 1794.
84. dosszié. Kovács Miklós püspök alapítványa a nagyszebeni orsolyáknak. 1841.
85. dosszié. Pál András egri kanonok alapítványai. 1805.
86. dosszié. Ráduly János alapítványa (magyarigeni szőlő). 1854.
87. dosszié. Szabó János kanonok alapítványa. 1839.
88. dosszié. Pekri Sándor alapítványa. 1868.
89. dosszié. Batthyaneumra vonatkozó jegyzetek.
90. dosszié. Főpapi törzsvagyon elkülönítése a hagyatéktól. 1883, 1907.
91. dosszié. Erdélyi püspök szabad végrendelkezési joga. 1857.
92. dosszié. -IX. Pius breveje arról, hogy a püspök ornamentumai közül mik illetik a székesegyházat. 1847.
-VIII. Kelemen breveje a latin-görög szertartás viszonyáról. 1595.
-Erdélyi püspök és kanonokok kinevezésére vonatkozó bullák jegyzéke.
93. dosszié. Nagyboldogasszony utcai ingatlan szerződése. 1819.
94. dosszié. Imets Fülöp Jákó kanonok alapítványa. 1904.
95. dosszié. Dr. Szentpétery Nemes Lajos végrendelete. 1902.
96. dosszié. Gyergyóalfalvi közbirtok nevelési alapítványa. 1906.
97. dosszié. Bárány vendéglő csatornájára vonatkozó egyezmény. 1904.
98. dosszié. Bíró Béla kolozsvári plébános végrendelete. 1898.
99. dosszié. Káptalani papnevelde erdőit kiveszik állami kezelés alól. 1904.
100. dosszié. Címzetes prépostok, apátok főpapi jelvény viseléséről. 1905.
3. doboz. 101-122 sz. dossziék.
101. dosszié. Sztoyka püspök alapítványa. 1756-1910.
102. dosszié. Imets Fülöp Jákó kanonok végrendelete.
103.
104. dosszié. Beke Antal kanonok anniversariuma. 1913.
105. dosszié. Miklós Albert alesperes, plébános végrendelete. 1911.
106. dosszié. Dr. Bilinszky Lajos. c. prépost és pápai prelátus tanítónőképző intézeti igazgató leányárvaházi Sancta Maria alapítványa. 1914.
107. dosszié. Gróf Bethlen Mihály végrendelete. 1873. Gróf Bethlen Józsefné végrendelete. 1831.
108. dosszié. Szereday András nagyprépost nevelési alapítványa. 1805.
109. dosszié. Tamási Áron nagyprépost ösztöndíj alap. 1917-1922.
110. dosszié. Dr. Koródy Péter kanonok ösztöndíj alapja. 1919.
111. dosszié. Péchy János féle alapítvány. 1917.
112. dosszié. Márkos János alapítványa. 1929.
113. Gócs féle pénz elhelyezéséről. 1920.
114. dosszié. Jerikó alapra vonatkozó memorandumok, döntés. 1937-1938.
115. dosszié. Erdélyi egyházmegye Alapítványi Hivatal szabályzata. 1919.
116. dosszié. Püspöki kanonoki kút használat. 1934.
117. dosszié. IX. Pius pápa bullája Vorbuchner püspök kinevezésére. 1936.
118. dosszié. Alvinczi alapítvány újabb iratai. Kiss mérnök térképei. 1851-1940.
119. dosszié. Csíktaplocai Lázár László alapítványa 1922. 1925-1927.
120. dosszié. De piis fundationibus documenta litteralia. 1831-1894.
121. dosszié. Püspöki törzsvagyon iratai. 1865-1942.
122. dosszié. Káptalani vagyonbevallás a Minisztériumnak. 1934. Későbbi vagyonváltozások bejelentése, költségvetések. 1934-1945.
4.    doboz. 123-150 sz. dossziék.
123. dosszié. Tűzbiztosítások. 1922-1942.
124. dosszié. Káptalani birtokívek. 1893-1939.
125. dosszié. Kongruabevallás. 1896-1922.
126. dosszié.
-Alvinci alap újabb iratai. Eladások, vételek. 1838-1941.
-Alvinci alap újabb iratai. Kisajátítási iratok. 1919-1933.
127. dosszié. -Alvinc, Karna, Rakató, Borsómező határjárásai. 1839, 1894. Kilenc térképpel.
-Karna, Borsómező, Rakató káptalani erdőkben magán tulajdonok kimutatásai. 1839-1894.
128. dosszié. Alapítványi Hivatalnak átadott értékekről. 1903.
129. dosszié. Vicarius Capitularis honoráriuma (2000 ft). 1864.
130. dosszié. Káptalani alapítások okleveleinek másolata 1786-ig.
131. dosszié. Sárd – Kisfalud - Gyulafehérvár üzemcsatorna véghatározata. 1905.
132. dosszié. Franciskánusok püspöki felügyeletéről végzések. 1885.
133. dosszié. Káptalani levéltárról. 1907.
134. dosszié. Káptalani ügyviteli szabályzat.
(135-142-ig egy dossziéban. 1877-1939.)
135. dosszié. Patrimonium sacrum ügyéhez adatok.
136. dosszié. Székeskáptalani kincstár leltára.
137. dosszié. Káptalani levéltár elhelyezésére, rendezésére vonatkozó iratok.
138. dosszié. Konkordátummal kapcsolatos főbb egyházmegyei kívánalmak.
139. dosszié. Gyulafehérvári Takarékpénztárnak kölcsönzött 400.000 korona állampapír. 1921.
140. dosszié. Ügyvédi megbízás. 1877.
141. dosszié.  Székesegyház telekkönyve rajzzal.
142. dosszié. Káptalani kettős lakás elosztása a püspöki udvarban. 1895.
(143-149-ig egy dossziéban. 1896-1938.)
143. dosszié. Erdélyi püspök szenátori joga.
144. dosszié. Püspök szándékára végzendő misék.
145. dosszié. Jósika Samu báróné nagyszebeni Orsolya - zárda alapítványa.
146. dosszié. Káptalan kezelésére és őrzésére bízott kötvények.
147. dosszié. Státus és alapjai ügyében a nunciussal folytatott tárgyalás.
148. dosszié. Püspöki törzsvagyon kezelésére való pótrendelet.
149. dosszié. Káptalani ügyekre vonatkozólag Kovács Lajos kanonok.
150. dosszié. Káptalani ingatlanok eladására vonatkozó iratok. 1917-1924.
5.    doboz. 151-177 sz. dossziék.
(151-160-ig egy dossziéban. 1906-1939.)
151. dosszié. Bethlen alapítvány árvai composs. birtok eladása.
152. dosszié. Kanonokoknak kárpótlásáról. 1926.
153. dosszié. Alapítványokról törvénytervezet.
154. dosszié. Kolozsvári plébános kanonokságáról.
155. dosszié. Vorbuchner püspök halála utáni eseményekről.
156. dosszié. Nagyprépost pontif. jogáról bulla másolata.
157. dosszié. László Endre legényegyleti alap.
158. dosszié. Szilveszter Ferenc alapítványa.
159. dosszié. Blédi Tivadar alapítványa.
160. dosszié. Márton Áron püspök kinevezése.
161. dosszié. Alvinci ferencrendi rendház áttelekkönyvezése káptalanra és a birtok használata. 1931-1935.
(162-163 egy dossziéban. 1929-1940.)
162. dosszié. Archidiaconusi magyarigeni szőlőről.
163. dosszié. Káptalanról, alapításról, jövedelméről a miniszternek és a nunciusnak.
(164-170-ig egy dossziéban. 1789-1940.)
164. dosszié. Bárány és hajós alapok ügye.
165. dosszié. Káptalani tagok adománya az alapok gyarapítására.
166. dosszié. Scholasticus junior kanonokságról.
167. dosszié. Gyulafehérvári plébánia egyesítése a káptalannal.
168. dosszié. A káptalan prelátusságáról, főesperesi mozettáról, főpapi jelvények használatáról, kanonokok lila biretumáról.
169. dosszié. Székesegyházi sekrestyések szolgálati szabályzata.
170. dosszié. Rudnay püspök szervezeti zsinatról. Másolat.
(171-174-ig egy dossziéban. 1940-1943.)
171. dosszié. Vicarius generalis felmentése a káptalani teendők alól.
172. dosszié. Székesegyház leltára. Elismervények.
173. dosszié. Pius Samaritanus ház cseréje a zárdával.
174. dosszié. Mailáth G. Károly erdélyi püspök végrendelete.
(175-177-ig egy dossziéban. 1873-1945.)
175. dosszié. Vegyes iratok.
176. dosszié. Fogarassy M. alapítólevele.
177. dosszié. Egyházmegyei alapok.

 

Menü

Bejelentkezés