Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
Történet PDF Print E-mail

 

A Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár

 

 

A Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár 2008 nyarán jött létre a Szent Miklós Plébánia (Főesperesi Hivatal) tulajdonában lévő tanulmányi házban. A levéltár az újonnan épült Márton Áron Ifjúsági Ház emeleti helyiségében működik, a levéltári anyagok – az érseki gyűjtemény tárhelyeinek mintájára – itt is dexion fémpolcokon, savmentes levéltári dobozokban találhatók. Az egyházközségi levéltárak begyűjtése a székelyudvarhelyi gyűjtőközpontba 2008 júliusában kezdődött, főegyházmegyei megbízásra Pénzes Lóránd és e sorok írójának helyszíni kiszállásaival. A terepmunka aktív résztvevője és szervezője volt Derzsy András gondnok is, akinek ezúton is köszönjük önzetlenségét és fáradozását, amellyel az irathalmazok cipelését végezte és ezáltal munkánk előrehaladását szolgálta. A begyűjtött plébániai irategyüttesek rendezése szintén 2008 nyarán kezdődött, és 2014 őszéig tartott. A megkezdett iratrendezésből ugyanebben az évben egy-egy hétig magyarországi levéltárszakos hallgatók is kivették részüket, valamint hazai és magyarországi levéltáros kollégák is szerepet vállaltak a rendezői csapattevékenységben. Munkájukért hálás köszönetünket fejezzük ki.

A főesperesi kerület vegyes felekezetű jellegének dacára – vagy éppen annak köszönhetően – olyan fejedelemségkori oklevelekkel is büszkélkedik, mint Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelmek oklevelei (1625, 1631) az atyhai plébánia levéltárából vagy Brandenburgi Katalin oklevele 1630-ból, amely a vágási plébánia irataiból került elő, valamint Barcsai Ákos oklevele 1659-ből a székelyudvarhelyi plébánia ügyviteli irataiban. Ezek közül az első három oklevél Gyulafehérváron, az utóbbi pedig Besztercén kelt és felekezetek közötti vitákban dönt a római katolikusok javára. Ezeket az okleveleket a gyulafehérvári Egyesülés Nemzeti Múzeuma papírrestaurátor szakemberei restaurálták térítésmentesen. Jóindulatú beavatkozásukat hálával viszonozzuk. Figyelemreméltó jelenségként említjük továbbá, hogy számos 18. századi anyakönyvet sikerült begyűjteni a székelyudvarhelyi raktárba (Bözödújfalu, Máréfalva, Székelyszentkirály, Szováta, Vágás), amelyek megmenekültek az 1950. évi államosítástól. Ezek közül Bözödújfalu és Székelyszentkirály 3-3 darab anyakönyvére, valamint Máréfalva legrégebbi anyakönyvi kötetének restaurálására sikerült pénzügyi támogatást szerezni pályázati úton. A felsorolt anyagokat 2013 nyarán adtuk át restaurálásra a gyulafehérvári papírrestaurátori műhelynek, a restaurálást a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma támogatta. Ugyanekkor került restaurálásra a szintén ritkaságnak számító és tudományos hivatkozásokban igen gyakran használt főesperesi vizitációs jegyzőkönyv is az 1683–1702 időszakból, amely a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián őrződött meg.

A gyűjtés folyamán azonban meg kellett tapasztalnunk a hiányzó, számunkra még ismeretlen körülmények között elpusztult történelmi iratanyagok tényét is, olyan plébániák esetében, mint például Parajd, amely többnyire csak 20. századi levéltári anyaggal rendelkezik.

A Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár 42 levéltári fondból tevődik össze, amelyeknek jelenlegi összesített terjedelme 97,36 ifm. A gyűjtőközpontban egy főesperesség, 40 plébánia és egy filia levéltára található, valamint egy tematikus gyűjtemény – a különböző plébániák építési tervrajzaiból kialakított tervtár.

 

 

 

 


 

Menü

Bejelentkezés