Please update your Flash Player to view content.

Nyomonkövetés

Főoldal Kutatás Kutatási szabályzat
MagyarRomânăEnglish
Kutatási szabályzat PDF Nyomtatás E-mail

1. A kutatás engedélyezése

A kutatás engedélyezéséhez minden kutatónak egy erre a célra rendszeresített kutatási kérelmet kell kitöltenie. A kérelem tartalmazza a kutató személyi adatait (név, lakcím, szem. ig. szám, foglalkozás), valamint a kutatás témájának és évkörének meghatározását. Kutatási engedélyt kaphat minden olyan 18. életévét betöltött személy, aki képes a levéltári anyag iratkezelési szabályoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatára, és kötelezi magát ezen szabályok betartására. A kutatás engedélyezésére a levéltár tulajdonosa, a Gyulafehérvári Főegyházmegye jogi képviselője, a mindenkori irodaigazgató (illetve az ő megbízottja) jogosult. Minden engedélyezett kérelem az adott naptári évre szól. A kutatási téma változása esetén, illetve a naptári év elmúltával újabb kérelmet kell kitölteni. A kérelemhez egy kísérőlap tartozik, amelyen a levéltáros regisztrálja a kiadott levéltári iratok, raktári egységek pontos jelzetét, valamint följegyzi a kutatási alkalmak és a kutatott anyagról készített fénymásolatok számát.

A kutatási engedélyt véglegesen vagy ideiglenesen visszavonjuk attól a kutatótól, aki a levéltárból iratanyagot tulajdonít el, az anyagot szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, hanyagul kezeli, a kiadott iratok rendjét önkényesen megváltoztatja.

2. A kutatás helyszíne, kutatószolgálat

A kutatás helye a levéltár kutatószobája, melynek nyitva tartása 800-1300, 1330-1600 között van munkanapokon. A levéltárból eredeti irat semmilyen formában sem adható ki. Ha nincs fénymásolási, digitális másolatkészítési lehetőség, az irat a kutató által kézzel másolandó.

A kutatás díjtalan, másolatok készítésének lehetősége (meghatározott áron) biztosított. A kutatónak egyszerre kiadott raktári egységek száma nem haladhatja meg a 2 doboz, 4 kötet vagy 4 csomó terjedelmet.

Ha valamely levéltári iratanyagról már létezik biztonsági másolat (xerox, mikrofilm, DVD, digitális felvétel), akkor a másolat kerül kiadásra. A 15-18. századi iratanyag mindaddig, amíg nem készül róla digitális másolat, nem kutatható.

A levéltáros feladata a kutatók ellátásában:

§ Részletesen ismerteti az iratok kezelésének módját.

§ A kutatók rendelkezésére bocsátja a levéltári segédleteket.

§ Legjobb tudása szerint megad minden információt, amely a munka megkezdéséhez és folytatásához szükséges.

§ A kutatókat folyamatosan ellátja iratanyaggal, elkészíti a megrendelt másolatokat.

§ Nyilvántartja a kiadott iratanyagot, statisztikát készít a kutatók számáról és a kutatási esetekről.

§ Közli a kutatókkal a fizetési kötelezettségeket, amelyet a pénztárba fizetnek be (xerox, digitális felvétel stb.)

Nem feladata a levéltárosnak a kutatásra kiadott levéltári anyag értelmezése, a kutatók helyett végzett feldolgozó munka (pl. olvasás, fordítás, adatok keresése az iratokban). Hasonló közreműködés-segítség csak a kutatók külön kérése-megrendelése alapján, az intézmény által meghatározott módon, szolgáltatási díj esetén történhet.

3. A levéltári anyag kutathatósága

A levéltár anyaga az iratok keletkezésének naptári évétől számított 70. év után kutatható. A kutatási időhatár tehát általában 70 év, kivételt jelentenek a következő, kutatási korlátozás alá eső iratok:

§ A perszonális (személyi) iratok csak az érintett személyek elhalálozását követő 50. év után kutathatóak. Ha az elhalálozás pontos ideje nem ismert, akkor a születés évét követő 100. év után, ha az sem ismert, akkor az irat keletkezésétől számított 70. év után válik kutathatóvá az irat.

§ Az anyakönyvek esetében a kereszteltek anyakönyvei a keltezésüktől számított 90 év után, a házassági anyakönyvek 60 év után, a halotti anyakönyvek pedig 30 év után kutathatóak.

§ A szentszéki, peres iratok csak a keletkezésük évétől számított 100. év után válnak kutathatóvá.

A kutatási időhatár (70 év) és egyéb kutatási korlátozások feloldhatók az irodaigazgató külön engedélyével, amennyiben az indokoltnak látja. Az ilyen kutatási kérelmek elbírálásához szükséges a kutató kutatási tervének részletes ismertetése, továbbá célszerű valamely tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző szerv ajánlását is csatolni. A korlátozás alá eső iratok kutatása estén a következőket kell figyelembe venni:

§ Miután megvan a szükséges engedély a korlátozás alá eső iratok kutatásának esetében a kutatónak külön írásos nyilatkozatot kell tennie, hogy a megismert adatok nyilvánosságra hozatala esetén a személyes adatok védelmét szem előtt tartja, az esetleges felmerülő büntetőjogi és anyagi felelősséget vállalja.

§ Személyes érintettség esetén a kutatás történhet egyrészt anonimizált másolattal, melynek elkészítési költségeit a kutató köteles viselni, másrészt történhet az érintett személy, vagy halála után annak örököse, leszármazottja írásos hozzájárulásának megszerzésével.

§ A korlátozás alá eső iratok kutatásának esetében a kutatónak külön írásos nyilatkozatot kell tennie, hogy a megismert és összegyűjtött személyes adatokat a 677/2001 valamint az 506/2004 törvényben meghatározott módon kezeli és használja fel, az adatok nyilvánosságra hozatala esetében az esetlegesen felmerülő büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget vállalja. A nyilatkozatban meg kell jelölni az adatkezelés helyszínét is.

Gyulafehérvár, 2011. január 1.

Msgr. Potyó Ferenc

általános helynök,

irodaigazgató

LEVÉLTÁRI ÁLLOMÁNYVÉDELMI AJÁNLÁS


Kutatási engedély

 


 

Menü

Bejelentkezés